fbpx

Nyereményjáték szabályzat

1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A nyereményjáték szervezője: Név: Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Dobsina utca 19.
Cégjegyzékszám: 09 09 006230 @neoderma.hu („Szervező”) nyereményjátékot hirdet.

A nyereményjáték Magyarországon zajlik az Instagram közösségi hálózaton keresztül.

E nyereményjáték szabályok tárgya a játékos és a Szervező közötti jogviszony szabályozása. A nyereményjátékban való részvétel pillanatában a részvevő elfogadja ezeket a szabályokat, és vállalja, hogy betartja azokat.

 

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

Csak azok a magánszemélyek vehetnek részt a nyereményjátékban, akik:

  • Magyarország területén rendelkeznek szállítási címmel,
  • regisztrálva vannak az Instagram közösségi hálózaton (www.instagram.com),
  • a nyereményjáték egész ideje alatt aktív INSTAGRAM fiókkal rendelkeznek,
  • betartják az INSTAGRAM felhasználási feltételeit,
  • beleegyeznek a személyes adatok felhasználásába,
  • betartják a nyereményjáték szabályokat.

A játékban való részvétel feltételei: saját valós profil használata az Instagram közösségi hálózaton keresztül. A reakció bármely módosítása tilos. A fiktívnek tűnő profilok ki lesznek zárva a nyereményjátékból. A nyereményjáték szervezőinek alkalmazottai, valamint a szervezővel szerződéses kapcsolatban álló személyek szintén ki vannak zárva a nyereményjátékból.

 

3. NYEREMÉNYJÁTÉK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyereményjáték időtartama: 2021.06.14- 2021.06.30.

Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (@neoderma.hu) Instagram oldalával, kedvelik a nyereményjáték posztját, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A nyereményjáték Szervezője a @neoderma.hu oldalán közzétett poszttal indítja el a játékot.

“A játékban résztvevők közül 2021.07.01 @neoderma.hu kisorsol három nyertest, akik egyenként 3 doboz Neoderma kapszulát kapnak ajándékba. A nyertesek értesítése és kihirdetése azon a napon (2021.07.01) fog megvalósulni. A nyeremény nem átruházható.”

A feladat nem más, mint bekövetni a fent említett Instagram fiókot, kedvelni a nyereményjáték bejegyzését, kommentben megjelölni („taggelni”) 2 személyt, akik szintén örülnének a nyereménynek. Mindezt legkésőbb a nyereményjáték végéig. A nyereményjáték eredménye sztoriban kerül kihirdetésre @neoderma.hu oldalán, valamint a nyerteseket személyes üzenetben is értesítjük.

A játék nyerteseit a @neoderma.hu sorsolja ki véletlenszerűen. 3 nyertes kerül kisorsolásra, akik a Neoderma ajándékcsomag tulajdonosai lesznek. Neve a nyereményjáték befejeztével sztoriban lesz megjelenítve @neoderma.hu profilján. A játékban résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy @neoderma.hu hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye a nevüket, valamint esetlegesen a képüket megossza a saját profiljának Highlight-jai között.

 

A nyerteseknek az eredmény kihirdetésétől számítva 48 órájuk van, hogy reagáljanak a nyereményről szóló üzenetre, és jelentkezzen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a Szervező jogosult megtartani a nyereményt. Ha a nyertesek kihirdetése után és a nyeremények benyújtása előtt a nyertesek megsértik a nyereményjáték szabályokat, nem jogosultak a nyeremény átvételére. A szállítással kapcsolatos költségeket a Szervező köteles megtéríteni. 

 

4. SZEMÉLYES ADATOK

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft., mint a nyereményjáték Szervezője a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig felhasználja és tárolja. A személyes adatok megismerésére az adatkezelő, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

 

 Tájékoztatási kötelezettség az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikke szerint:

4.1.Az adatkezelő neve és elérhetőségei:

Név: Andromedic Egészségügyi Szolgáltató Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Dobsina utca 19.
Cégjegyzékszám: 09 09 006230
A bejegyző bíróság megnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Adószám: 11622532-2-09
Telefonszám: +36-30-414-4866
E-mail: info@neoderma.futuremanagement.hu


4.2 Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:
Az adatvédelmi tisztviselő a következő címen érhető el: info@neoderma.hu 

4.3. Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

4.3 Az adatkezelés célja:
Nyereményjáték
4.4. Tárolás időtartama és az időtartam meghatározásának szempontjai:
A nyereményjáték lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.
4.5. Az adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
Az adatkezelő Marketing Osztálya, valamint a kisorsolt termék gyártója/szállítója adatfeldolgozóként.

4.6 Kezelt személyes adatok köre:

-vezeték- és keresztnév

– telefonszám

– Instagram felhasználó azonosító és fiók/cím


4.7. Tájékoztatás az érintett jogairól:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk).
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga).
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti.
Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 

Az Instagram közösségi hálózaton keresztül megadott személyes adatokat az Instagram is feldolgozza a Instagram saját felhasználási feltételeinek megfelelően (www.instagram.com).

 

5. EGYÉB FONTOS FELTÉTELEK

A Szervezőnek joga van a nyereményjáték ideje alatt bármikor módosítani vagy törölni a játékot. A nyereményjáték szabályokat a Szervező a nyereményjáték során szükség esetén módosíthatja. A teljes aktuális szabályok mindig elérhetőek lesznek a Szervező Instagram oldalán.

A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen anyagi vagy nem vagyoni kárért, amelyet a szabályok végrehajtása vagy a játék nyereményei okoznak. A szervező nem vállal felelősséget a nyeremény postai szállítás során történő elveszítéséért, késéséért vagy károsodásáért.

A nyereményjátékban való részvételt vagy a nyereményt jogi úton nem lehet érvényesíteni. Az anyagi nyereményt nem lehet egyenértékű pénznyereményre váltani.

A Szervezőnek a nyereményjáték ideje alatt bármikor jogában áll kizárni a játékost, vagy törölni a résztvevő reakcióját, ha az megsértette a jelen szabályokban meghatározott bármelyik részvételi feltételt.

A nyereményjátékot az Instagram nem szponzorálja, nem kezeli, valamint a nyereményjáték nem áll kapcsolatban az Instagrammal. A játékos beleegyezik abba, hogy adatait nem az Instagram közösségi hálózatnak, hanem a nyereményjáték Szervezőjének továbbítja. A játékra vonatkozó bármilyen kérdést vagy észrevételt kizárólag a Szervezőnek lehet címezni. Az észrevételeket a játékosok a nyereményjáték befejezésétől számított 3 munkanapon belül írásban, privát üzenetben küldhetik el őket Instagramon. A nyereményjátékkal kapcsolatos későbbi észrevételek nem lesznek figyelembe véve.